צור קשר

מדינת היהודים 103 הרצליה
טלפון: 09-7684004

החזר מס בגין חייל משוחרר

בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה מוענק לחייל/ת המשתחרר/ת מ''''שירות סדיר'''' זיכוי על הכנסתו מיגיעה אישית, במשך 36 החודשים הראשונים שלאחר חודש שחרורו מן השירות הסדיר. 

שירות סדיר - שירות בצה"ל, במשמר הגבול או במשטרה וכן שירות התנדבותי בשירות הלאומי (שירות בקבע אינו נחשב כשירות סדיר לעניין חישוב תקופת השירות המזכה). 
מי שהשתחרר משירות סדיר לפני 1.7.2005, זכאי לקבל את ההטבה האמורה לעיל במשך 24 חודשים ממועד שחרורו במקום 36 חודשים. 

תקופת השירות המזכה בנקודות הזיכוי התקצרה לפי תיקון פקודת מס הכנסה (מס'' 157), התשס"ז-2007.

CPAsiteאתרים לרואי חשבון