צור קשר

מדינת היהודים 103 הרצליה
טלפון: 09-7684004

החזר מס בגין תושב חוזר

הגדרת תושב חוזר הינה כל יחיד אשר חדל מלהיות תושב ישראל ושהה דרך קבע מחוץ לישראל לכל הפחות תקופה של שלוש שנים רצופות מיום עזיבתו.
הצו, כדרכה של תחיקת המסים בישראל, קובע מספר משוכות שמעליהן נדרש הנישום לדלג במרוץ אחר הפטור הנכסף (המדובר במגבלות הדומות לאלה שנקבעו בצווים האחרים שפורטו לעיל) ואלה עיקרן: 

על סכומי הכסף שהופקדו בפיקדון לעמוד בכל התנאים הבאים (במצטבר): 

הם הוחזקו ע"י התושב החוזר מחוץ לישראל בלבד. 

מקורם אינו ממכירת נכסים בישראל. 

חל עליהם סעיף 89 (ב) לפקודת מס הכנסה. 

הם נוצרו בתקופת שהותו של התושב החוזר מחוץ לישראל וזאת לאחר שחדל מלהיות תושב ישראל. 
 

נדרש כי הכספים הופקדו באחד משני אופנים אלו : 

לגבי תושב חוזר - תוך 90 יום מיום העברתם לישראל. 
בעת היות המפקיד תושב חוץ.

הפטור יחול אם טרם חלפו 5 שנים מיום בו הפך המפקיד לתושב חוזר. 

הפטור יחול רק אם נמסרה לתאגיד הבנקאי, תוך 14 יום ממועד הפקדת סכומים בפיקדון, הצהרה לפי טופס מיוחד שנקבע לשם כך, בדבר היותו של המפקיד תושב חוזר ובדבר זכאותו לפטור. 

ההכנסה מריבית אינה הכנסה מעסק או ממשלח יד, אינה רשומה בפנקסי חשבונותיו של התושב החוזר ואף אינה חייבת ברישום. 

הפקדון לא שימש למתן הלוואה או כבטוחה להלוואה שנתן התאגיד הבנקאי לקרובו של התושב החוזר (לרבות חברה בשליטה של 25% ומעלה). 

הריבית משולמת בעבור תקופה שבה זכאי התושב החוזר לפטור על פי תקנות אלה. 

הצו יחול על ריבית המשתלמת מיום 01/01/2003 ואילך (להלן : " המועד הקובע"). 

בכל הנוגע לפקדון של תושב חוזר אשר חלו עליו הוראות צו מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מריבית על פיקדון חופשי במטבע חוץ), התש"ל - 1970, לפני המועד הקובע, יחול עליו פטור ממס עד לתום שנת 2007 או עד תום 10 שנים מיום שהיה לתושב חוזר, המוקדם מהם וזאת בכפוף לכך שהלה הצהיר, תוך שלושה חודשים מיום פרסום הצו (27/10/2003) ועל גבי הטופס המיוחד הנזכר לעיל, כי הוא תושב חוזר.

פנו אלינו לקבלת החזרי מס

CPAsiteאתרים לרואי חשבון