צור קשר

מדינת היהודים 103 הרצליה
טלפון: 09-7684004

החזר מס בגין נכות

עיוור או נכה בשיעור של 100% או בשיעור של 90% (במקרים מיוחדים) זכאי לפטור ממס הכנסה לפי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה על הכנסותיו ממשכורת עד לסכום של 501,500 ש"ח בשנה.
במקרה בו ההכנסה ממשכורת הינה נמוכה מ–58,920 ₪ אזי ניתן לקבל פטור ממס גם עבור הכנסות שאינן ממשכורת וזאת עד לסכום של 58,920 ₪.
במקרים בהם חלה נכות זמנית (הווה אומר – נכות שתקופתה בין חצי שנה לשנה בלבד) ישנו חישוב מיוחד. במקרים שהנכות הינה פחות מחצי שנה לא קיים פטור ממס.

להלן הסעיפים הרלוונטיים בפקודת מס הכנסה : 
סעיף 9(5) [הכנסות פטורות:]

א) הכנסה מיגיעתם האישית של עיוור או של נכה שנקבעה לו נכות של 100%, או נכות של 90% לפחות מחמת שלקה באיברים שונים והאחוז האמור הוא תוצאה של חישוב מיוחד של הליקוי באיברים השונים שבלעדיו היה נקבע אחוז נכות של 100% לפחות, כמפורט להלן:
1. נקבעה נכות כאמור לתקופה של 365 ימים או יותר - הכנסה עד לסכום של 501,500 שקלים חדשים; 
2. נקבעה נכות כאמור לתקופה שבין 185 ימים לבין 364 ימים - הכנסה עד לסכום של 60,120 שקלים חדשים; 
לענין זה -
(א) נקבע אחוז נכותו של נכה על פי אחד החוקים שלהלן תחול הקביעה האמורה: 
1. חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 [נוסח משולב]; 
2. חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ד-1954; 
3. חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז-1957; 
4. חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל-1970; 
5. (בוטל ע"י סעיף 19 לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס'' 7) תשמ"ב-1982; 
6. פרק ג'', פרק ו''2 ופרק ט''2 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968; 
7. חוק לפיצוי נפגעי גזזת, תשנ"ד-1994; 
שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי להוסיף על החוקים האמורים;
(ב) לא נקבע אחוז נכותו של נכה כאמור ייקבע על פי תקנות שיתקין שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת.
(ב) היתה ההכנסה מיגיעה אישית של עיוור או נכה כאמור נמוכה מ-85,200 לירות או שלא היתה לו הכנסה כאמור, תהיה פטורה ממס גם הכנסתו שלא מיגיעה אישית, עד לסכום כולל של 85,200 לירות. ואולם אם היתה לו הכנסה מריבית המשולמת מכספים שהופקדו בפיקדון, בתכנית חיסכון או בקופת גמל, אשר מקורם בפיצויים או בכספי ביטוח שקיבל היחיד בשל פגיעת גוף - עד לסכום כולל של 120,000 שקלים חדשים או סכום גבוה יותר שקבע שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת;
(ג) (1) לגבי עיוור או נכה, שנקבעה לו נכות כאמור בפסקת משנה (א)(1) לגבי חלק משנת המס, יחולו הוראות פסקה זו על חלק מהכנסתו בשנת המס, שיחסו לכלל הכנסתו בשנת המס הוא כיחס שבין מספר הימים בשנת המס שלגביהם נקבעה הנכות לבין 365 (בפסקה זו - יחס תקופת הנכות), ויקראו את הסכומים הנקובים בפסקאות משנה (א)(1) ו-(ב) כסכומים שיחסם לסכומים הנקובים כאמור הוא כיחס תקופת הנכות.
(2) לגבי עיוור או נכה, שנקבעה לו נכות כאמור בפסקת משנה (א)(2), יחולו הוראות פסקה זו על חלק מהכנסתו בשנת המס שיחסו לכלל הכנסתו בשנת המס הוא כיחס תקופת הנכות, ואולם אם תקופת הנכות שנקבעה לו חלה בשתי שנות מס, סך הסכום הפטור בשתי שנות המס לא יעלה על הסכום הנקוב בפסקת משנה (א)(2);

CPAsiteאתרים לרואי חשבון