צור קשר

מדינת היהודים 103 הרצליה
טלפון: 09-7684004

החזר מס בגין הפקדות לקופות גמל

החל מ-1.1.2007 במסגרת תיקון 153 לפקודה תוקנו סעיפים 45 א ו 47 לפקודת מס הכנסה מתוך כוונה להיטיב עם יחידים (עצמאים ושכירים) אשר מפקידים באופן עצמאי (להלן: "עמיתים עצמאים") בקופות גמל לקצבה, סכום שלא יפחת מסכום של 16% מהשכר הממוצע במשק.
תחולת תיקון 153 לפקודה - משנת 2007 ואילך.
סעיף 47 לפקודה - ניכוי מהכנסה חייבת בגין הפקדות בקופת גמל או קצבה
הגדרות:
"עמית מוטב" (שכיר / עצמאי) - יחיד שבשל הכנסתו, שולמו בעדו, בשנת המס, כספים לקופת גמל לקצבה, בסכום שלא פחת מ-16% מסך כל השכר הממוצע במשק באותה שנת מס. במקרה של שכיר יש לכלול את סך ההפקדות לקופת גמל לקצבה כולל את הפקדות המעביד למרכיב הפיצויים והתגמולים.
"עמית יחיד" - יחיד שאינו עמית מוטב שמתקיים לגביו אחד מאלה:
1. נולד לפני 1961.
2. יש לו הכנסת עבודה שבשלה הוא זכאי בשנת המס לקצבה על פי דין או חוזה (פנסיה תקציבית).
"הכנסה מבוטחת" - הכנסת עבודה שבשלה שילם מעביד בעד עובדו סכומים לקופת גמל לתגמולים או לקופת גמל לקצבה, וכן הכנסת עבודה שבשלה זכאי העובד לקצבה על פי דין או חוזה (פנסיה תקציבית).
סעיף 47(ב) - הטבות המס ל"עמית יחיד" וליחיד שאינו עמית מוטב המפקיד לקצבה בלבד:
1. לגבי "עמית יחיד" ויחיד המפקיד לקצבה בלבד שאין לו הכנסת עבודה - יוכל ליהנות מהטבות המס כפי שהיו בשנת המס 2006.
2. לגבי "עמית יחיד" ויחיד המפקיד לקצבה בלבד ושהייתה לו בשנת המס הכנסת עבודה, יינתן ניכוי לפי הנמוך מבין אלה:
א. 5% מסך ההכנסה הלא מבוטחת עד לתקרת "ההכנסה המזכה" סך של 86,400 ש"ח.
ב. 5% מוכפל בתוצאה הבאה: סך ההכנסה החייבת עד לתקרה של 350,400 ש"ח בניכוי ההכנסה המבוטחת.
3. במקרים שבהם יש ל"עמית יחיד" ויחיד המפקיד לקצבה בלבד הכנסה מעבודה והכנסה שאינה מעבודה יחולו הוראות החוק לגבי חישוב "ההכנסה המזכה" כפי שהיו בשנת 2006 ללא כל שינוי.
יודגש, כי לא ניתן לקבל הטבות מס בגין הפקדות עבור ילדים ועבור הורים.
סעיף 47(ב1) - הטבות המס ל"עמית מוטב"
הניכוי לעמית מוטב יהיה צירוף של שני הסכומים הבאים:
1. בגין הפקדה לקופת גמל לקצבה - יינתן ניכוי בשיעור של 11% מסך ההכנסה ל"עמית עצמאי".
2. בגין הפקדה לתגמולים או לקצבה - יינתן ניכוי בשיעור של 7% מסך "ההכנסה הנוספת".
"הכנסה לעמית עצמאי" - סך כל הכנסתו החייבת של יחיד עד לסכום של 87,600 ש"ח (שנתי) בניכוי הכנסתו המבוטחת.
"הכנסה נוספת" - הסכום הנמוך מבין אלה:
א. סך כל הכנסתו החייבת של יחיד, שאינה הכנסה מבוטחת עד לסכום של 87,600 ש"ח (שנתי).
ב. סך הכנסתו החייבת של יחיד עד לסכום של 350,400 ש"ח (שנתי) בניכוי הגבוה בין הכנסה מבוטחת או סכום של 87,600 ש"ח.
במקרים בהם מפקיד העמית כספים בקופת גמל לקצבה ביחד עם מעבידו יש לחשב את הסכום העולה על 16% מהשכר הממוצע במשק ביחס לכלל ההפקדות בקופת גמל לקצבה כולל את הפקדות המעביד. כמובן, שהניכוי יינתן רק על הפקדות כ"עמית עצמאי".
בנוסף לכתוב לעיל, רשאי "עמית מוטב" המפקיד כספים בקופת גמל לקצבה ליהנות מניכוי מוגדל גם בגין "ההכנסה הנוספת" כאשר ההפקדה כ"עמית עצמאי" עולה על 12% מסך "ההכנסה הנוספת". בגין כל אחוז העולה על 12% יינתן אחוז בנוסף על ה-7% ולא יותר מתוספת של 4%. כלומר מקסימום הניכוי יהיה בשיעור של 11% (7%+4%). יודגש כי לצורך חישוב השיעור מ"ההכנסה הנוספת" יש לקחת רק את הסכומים שהפקיד העמית כ"עמית עצמאי" והעולים על 16% מסך השכר הממוצע במשק.
רשות המסים תאפשר ל"עמית מוטב" שעונה על אחת החלופות של "עמית יחיד" לבחור בין ההטבות המגיעות ל"עמית מוטב" לבין ההטבות המגיעות ל"עמית יחיד".
חשוב לציין כי במקרים בהם יש ליחיד הכנסה מבוטחת העולה על 350,400 ש"ח העובד לא יהנה מניכוי לפי סעיף 47 לפקודה.
"השכר הממוצע במשק" - כהגדרתו בסעיף 3(ה3)(2).
הוראות שעה לעניין הגדרת "השכר הממוצע במשק"
בשנת המס 2006 - 85% מהשכר הממוצע במשק כהגדרתו בסעיף 3(ה3)(2).
בשנת המס 2007 - 90% מהשכר הממוצע במשק כהגדרתו בסעיף 3(ה3)(2).
בשנת המס 2008 - 95% מהשכר הממוצע במשק כהגדרתו בסעיף 3(ה3)(2).
בשנת המס 2007 "השכר הממוצע במשק" כשהוא מוכפל ב-12 חודשים 
81,400 = 90% * 90,444 (להלן: "השכר הממוצע במשק").
זיכוי ממס ליחיד שאינו "עמית מוטב" - סעיף 45א:
לגבי יחיד שאינו "עמית מוטב "יחולו הוראות החוק כפי שהיו בשנת 2006 ללא כל שינוי למעט ביטול האפשרות לקבלת הטבות מס בגין הפקדות עבור ילדים והורים.
יובהר, כי, בשונה מהניכוי בסעיף 47(ב), זיכוי כאמור יינתן לכל יחיד המפקיד כספים בקופת גמל גם אם הוא איננו "עמית יחיד" או יחיד המשלם לקצבה בלבד.
זיכוי ל"עמית מוטב" - סעיף 45א(ה):
תקרת הזיכוי ל"עמית מוטב" יהיה כדלקמן:
(1) לעניין עמית מוטב שלא הייתה לו בשנת המס הכנסה מבוטחת - 5% מהכנסתו החייבת עד לסכום של 175,200 ש"ח לשנה.
(2) לעניין עמית מוטב שהייתה לו בשנת המס הכנסה מבוטחת - הסכום* המתקבל מצירוף הסכומים המפורטים להלן:
(א) 7% מהכנסתו המזכה שהיא הכנסה מבוטחת.
(ב) 5% מהכנסתו החייבת ש"אינה הכנסה מבוטחת", כאשר "ההכנסה הלא מבוטחת" מוגבלת בתקרה של הסכום הבא: סך הכנסתו החייבת של העמית עד ל-175,200 שקלים חדשים לשנה, בניכוי סכום של 87,600 שקלים חדשים [ב-2007] או סכום הכנסתו המבוטחת, לפי הנמוך מביניהם.
הערות לסעיף 45א(ה):
עודף זיכוי שנוצר עקב הפקדות העמית כ"עמית שכיר" (עמית המפקיד ביחד עם מעבידו לקופת גמל) לא ניתן יהיה לנצלו על פי סעיף 45א(ה) על חלק ההכנסה הלא מבוטחת. כלומר על מנת ליהנות מתקרה נוספת בגין הכנסה לא מבוטחת יש חובה להפקיד כספים כ"עמית עצמאי".

 

 

1. כללי
סעיף 45א לפקודה עוסק בזיכוי ממס להפקדות בקופות גמל או לרכישת כיסוי ביטוחי מפני סיכון למקרה מוות, בעוד שסעיף 47 לפקודה עוסק בניכוי מההכנסה החייבת בגין הפקדות לקופות גמל ו / או תשלומים לשמירת זכויות פנסיה.
הסעיפים הנ"ל תוקנו הן בשנת המס 2006 והן בשנת המס 2007.
הנחיה זו תפרט את התיקונים החלים בשנת המס 2007 (תיקון 153 לפקודה) ותכלול הוראות לפעולה שעל המעבידים ולשכות השירות ליישם החל מיום 1.1.2007 בחישוב המס.
2. סעיף 47 לפקודה
סעיף 47 לפקודה, בנוסחו כיום, מבחין בין שלושה סוגי עמיתים הזכאים לניכוי מההכנסה החייבת כמפורט בסעיף. הסעיף מבחין בין יחידים כדלקמן: "עמית יחיד", "עמית מוטב" ו-"יחיד".
2.1 עמית יחיד
עמית יחיד הינו יחיד שאיננו עמית מוטב (בהמשך יפורטו ההוראות בנוגע לעמית מוטב) שהוא אחד מאלה:
(א) הוא נולד לפני שנת 1961.
(ב) היתה לו בשנת המס הכנסת עבודה שבשלה הוא זכאי לקיצבה על פי דין או חוזה.
עמית יחיד שבשנת המס שילמו הוא או בן זוגו (בלבד) סכומים לקופת גמל בעד תגמולים או קיצבה לטובת אחד מהם (בלבד), או ששילמו סכומים לשמירת זכויות פנסיה, כמפורט בסעיף, יהיה זכאי לניכוי בעד הסכומים ששולמו כאמור, ובלבד שהניכוי לא יעלה על:
(א) 7% מהכנסתו המזכה שאיננה הכנסת עבודה. אולם, אם שולם בעד קיצבה בלבד והסכום ששולם עולה על 12% מהכנסתו כאמור, יותר בשל החלק העולה על 12% כאמור, ניכוי נוסף עד ל-4% מאותה הכנסה.
(ב) הסכום הנמוך מבין אלה:
(1) 5% מהכנסתו המזכה שהיא הכנסת עבודה שאינה הכנסה מבוטחת.
(2) 5% מהכנסתו החייבת שהיא הכנסת עבודה עד לסכום של 350,400 ש"ח, בניכוי הכנסתו המבוטחת.
לענין זה, "הכנסה מבוטחת" - הכנסת עבודה שבשלה שילם מעביד בעד עובדו, בשנת המס, סכומים לקופת גמל לתגמולים או לקופת גמל לקיצבה, וכן הכנסת עבודה שבשלה זכאי העובד לקיצבה על פי דין או חוזה.
יובהר כי בפיסקה זו יכול להיווצר סכום שלילי. במקרה זה הסכום יהיה 0 (אפס). כמו-כן, אם הכנסה המבוטחת היא 350,400 ש"ח או יותר, תקרת הניכוי בפיסקה זו תהיה 0 (אפס).
2.2 עמית מוטב
"עמית מוטב" - "יחיד שבשל הכנסתו שולמו בעדו, בשנת המס, סכומים לקופת גמל לקיצבה, בסכום שלא פחת מ-16% מסך כל השכר הממוצע במשק באותה שנת מס".
בתיקון נקבעה הוראת מעבר לפיה בשנת המס 2007 ילקח בחשבון 90% מהשכר הממוצע במשק במקום מלוא השכר הממוצע במשק.
לפיכך, בשנת המס 2007, עמית מוטב הינו יחיד ששולמו בעדו סכומים לקופת גמל לקיצבה בסכום שלא פחת מ-13,024 ש"ח (= * 12 * 7,537 90% * 16% *).
עמית מוטב שבשנת המס שילמו הוא או בן זוגו סכומים לקופת גמל לתגמולים או לקופת גמל לקיצבה לטובת העמית המוטב (בלבד), וכן עמית מוטב שבשנת המס שילם סכומים כאמור לטובת ילדו שגילו, בשנת המס 18 שנים ומעלה, יהיה זכאי לניכוי בשל הסכומים ששולמו כאמור, ובלבד שהניכוי לא יעלה על:
(א) בשל סכומים ששולמו לקופת גמל לקיצבה 11% - מההכנסה לעמית עצמאי. לענין זה, הכנסה לעמית עצמאי הינה סך כל הכנסתו החייבת של היחיד לפני הניכוי עפ"י סעיף 47 לפקודה ועל פי סעיף 47א לפקודה (ניכוי בשל תשלומים לביטוח לאומי בגין הכנסה שאינה הכנסת עבודה) עד לסכום של 87,600 ש"ל בניכוי הכנסתו המבוטחת.
(ב) בשל סכומים ששולמו לקופת גמל לקיצבה ואשר לא הותר בגינם ניכוי עפ"י פיסקה (א) לעיל, ובשל סכומים ששולמו לקופת גמל לתגמולים -7% מההכנסה הנוספת. אולם, אם הסכומים ששולמו כאמור לקופת גמל לקיצבה עולים על 12% כאמור, יותר לו בשל החלק העולה על 12% כאמור, ניכוי נוסף שלא יעלה על 4% מההכנסה הנוספת.
לענין זה, "הכנסה נוספת" - הסכום הנמוך מבין אלה:
1. סך כל הכנסתו החייבת של היחיד לפני הניכוי עפ"י הסעיפים 47 ו-47א לפקודה, שאינה הכנסה מבוטחת, עד לסכום של 87,600 ש"ח לשנה.
2. סך כל הכנסתו החייבת של היחיד לפני הניכוי עפ"י הסעיפים 47 ו-47א לפקודה עד לסכום של 350,400 ש"ח לשנה, בניכוי הגבוה שבין הכנסתו המבוטחת וסכום של 87,600 ש"ח.
יצויין כי לא יינתן ניכוי לפי פיסקה זו בשל סכומים שהופקדו בעד העמית המוטב בקופת גמל לקיצבה שסכומם אינו עולה על 16% מהשכר הממוצע במשק.
2.3 יחיד
יחיד שאינו עמית יחיד ואינו עמית מוטב (כמפורט לעיל), זכאי לניכוי עפ"י סעיף 47 לפקודה אך ורק בגין הפקדה לקופת גמל לקיצבה בלבד שבוצעה על ידו או על ידי בן זוגו לטובת אחד מהם (בלבד) או בגין סכומים ששולמו לשם שמירת זכויות הפנסיה של אחד מהם. הניכוי לא יעלה על:
(א) 7% מהכנסתו המזכה שאיננה הכנסת עבודה. אולם, אם הסכום ששולם בעד קצבה בלבד, עולה על 12% מהכנסתו כאמור, יותר בשל החלק העולה על 12% כאמור, ניכוי נוסף עד ל-4% מאותה הכנסה.
(ב) הסכום הנמוך מבין אלה:
(1) 5% מהכנסתו המזכה שהיא הכנסת עבודה שאינה הכנסה מבוטחת.
(2) 5% מהכנסתו החייבת שהיא הכנסת עבודה עד לסכום של 350,400 ש"ח, בניכוי הכנסתו המובטחת.
2.4 הבהרות
(א) על פי נוסח הסעיף, מי ששולמו בעדו לקופת גמל לקיצבה סכומים שלא פחתו מ-13,024 ש"ח (בשנת המס 2007) ייחשב כעמית מוטב ולכן, איננו יכול להיות עמית יחיד.
על אף האמור, הוחלט לאפשר לעמית מוטב שעונה על אחת החלופות של עמית יחיד לבחור בין ההטבות המגיעות לעמית מוטב לבין ההטבות המגיעות לעמית יחיד.
ב) לצורך חישוב ההכנסה המבוטחת כהגדרתה בסעיף, על המעביד ל"צבוע" את המשכורת בגינה בוצעו הפרשות לקופ"ג.
לפיכך, ההכנסה המבוטחת תהיה סך כל ההכנסה בשלה זכאי העובד לקיצבה על פי דין או חוזה בתוספת הכנסת העבודה שהמעביד שילם בשלה בעד עובדו סכומים לקופת גמל לתגמולים או לקופת גמל לקיצבה. כאמור, המעביד "יצבע" את ההכנסה בגינה הופרש ויציין בטופס 106 את ההכנסה המבוטחת.
לתשומת הלב: אם הופרשו בגין הכנסת העבודה (או כל חלק ממנה סכומים) לקופת גמל בשיעור העולה על 7.5% או על התקרה הרלוונטית, העובד יחוייב במס עפ"י סעיף 3(ה3) לפקודה.
לענין זה, ניתן להיעזר בהנחייתנו מס'' 391107 מיום 18.9.2007.
3. סעיף 45 א לפקודה
סעיף 45א מעניק זיכוי ממס ליחיד תושב ישראל המשלם כספים לביטוח חיים וליחיד המפקיד כספים בקופות גמל.
לענין ההפקדות לקופות הגמל, הסעיף מבחין בין "עמית מוטב" ל"יחיד שאינו עמית מוטב".
3.1 יחיד שאינו עמית מוטב
יחיד שאינו עמית מוטב יהיה זכאי לזיכוי ממס בשיעור של 25% מהסכומים ששילמו הוא או בן זוגו (בלבד), בשנת המס:
(א) לביטוח חייו או חיי בן זוגו (בלבד) בחברת ביטוח אם הוא תושב ישראל.
(ב) לקופת גמל, שאיננה קרן פנסיה מקיפה ואיננה קרן השתלמות, לטובת היחיד או בן זוגו בלבד.
כמן-כן, יחיד שאינו עמית מוטב יהיה זכאי לזיכוי ממס בשיעור של 35% מהסכומים ששילמו הוא או בן זוגו (בלבד) בשנת המס לקופת גמל לקיצבה, במסגרת תוכנית לפנסיה מקיפה, לטובתו או לטובת בן זוגו (בלבד) או ששילמו סכומים לשמירת זכות הפנסיה שלו או של בן זוגו (בלבד).
הסכום שבשלו יינתן זיכוי ליחיד שאינו עמית מוטב, בעד סכומים ששולמו כאמור לעיל, לא יעלה על הגבוה מבין אלה:
(א) סכום של 1,680 ש"ח.
(ב) הסכום הנמוך מבין אלה:
1. כלל הסכומים ששולמו לביטוח חיים או לקופת גמל.
2. לענין יחיד שלא היתה לו בשנת המס הכנסת עבודה - 5% מהכנסתו המזכה, ולענין יחיד שהיתה לו בשנת המס הכנסת עבודה - 7% מהכנסתו המזכה, ובלבד שהסכום הכולל שבשלו יינתן זיכוי בעד סכומים ששולמו לביטוח חיים ובעד סכומים ששולמו בשל הכנסה שאינה מעבודה לא יעלה על 5% מהכנסתו המזכה של היחיד.
3.2 עמית מוטב
עמית מוטב יהיה זכאי לזיכוי ממס כמפורט בסעיף 3.1 לעיל גם אם ההפקדות בוצעו עבור ילדו שגילו בשנת המס היה 18 שנים ומעלה.
הסכום שבשלו יינתן זיכוי לעמית מוטב, בעד סכומים ששולמו כאמור לעיל, לא יעלה על הגבוה מבין אלה:
(א) סכום של 1,632 ש"ח.
(ב) הסכום הנמוך מבין אלה:
1. כלל הסכומים ששולמו לביטוח חיים ולקופת גמל.
2. אם לא היתה לעמית המוטב הכנסה מבוטחת - 5% מהכנסתו החייבת עד לסכום של 175,200 ש"ח לשנה.
אם היתה לעמית המוטב הכנסה מבוטחת - 7% מהכנסתו המזכה שהיא הכנסה מבוטחת, ובלבד שהסכום הכולל שבשלו יינתן זיכוי בעד סכומים ששולמו לביטוח חיים לא יעלה על 5% מהכנסתו המזכה.
ועוד 5% מהכנסתו החייבת שאינה הכנסה מבוטחת, עד לסכום של 175,200 ש"ח לשנה, בניכוי הנמוך שבין הכנסתו המבוטחת לבין 87,600 ש"ח

CPAsiteאתרים לרואי חשבון