צור קשר

מדינת היהודים 103 הרצליה
טלפון: 09-7684004

החזר מס בגין קרן השתלמות

קרן השתלמות למעשה מתנהגת כמו תוכנית חסכון לתקופה של שש שנים. הכספים המופקדים אל קרן ההשתלמות מועברים מדי חודש על ידי המעביד או העצמאי. במידה ומדובר בשכיר, אז גם המעביד של השכיר מעביר כסף אל קרן ההשתלמות עבורו. גובה ההפקדות אל קרן השתלמות נקבע על ידי גובה שכרו של העובד ובכפוף לאחוזים שנקבעו בהסכם בין המעביד לעובד או הכנסות העצמאי.
ההטבה המיסויית בקרן השתלמות הינה בכך שהפקדות המעביד הפטורות ממס. בנוסף, גם התשואה שהקרן עשתה במהלך התקופה פטור ממס.
קיימים מספר סוגים של קרנות השתלמות, מתוכם שני סוגים הם העיקריים:

קרן השתלמות לשכירים
העובד ומעבידו מפקידים לקרן הפקדות חודשיות משכרו השוטף של העובד; נהוג שהפקדת העובד היא ביחס של 1:3 לפחות מהפקדתו של המעביד. החיסכון הינו לתקופה של 6 שנים וניתן לממשו למטרת השתלמות גם לפני תום התקופה בהתאם לתנאים הקבועים בפקודת מס הכנסה.

קרן השתלמות לעצמאים
לקרן זו רשאים להצטרף רק יחידים שלהם הכנסה מעסק או משלח יד. העמית זוכה לניכוי מהכנסתו עד לתקרה הקבועה בפקודת מס הכנסה

CPAsiteאתרים לרואי חשבון