תהליך קבלת החזר המס

 איסוף נתונים והכנת הבקשה

בתום הבדיקה הראשונית ובמידה ונמצאתם זכאים להחזר מס נבקש מכם להמציא את הנתונים הבאים או חלקם (בהתאם לצורך ולהנחיית הנציג מטעמנו) :

• הכנסותיך והכנסות בת זוגתך בשנת המס - טופס 106 מהמעביד
• ייפוי כוח לרשויות המס על מנת שנוכל לפעול בשמך 
• אישור מביטוח לאומי לגבי קבלת דמי אבטלה 
• אישור ניכוי מס על רווחי הון/ פקדונות בבנקים – טופס 867 מהבנק
• אישור זכאות לתואר אקדמאי או לימודי תעודה - טופס 119
• אישור חברת הביטוח להפקדות בקופות גמל
• הסכם גירושין + פסק דין
• תעודת שחרור מצה"ל
• טופסי 116א'' וטופס 127 במקרים של טיפול בילד/ הורה/ בן זוג נטול יכולת או מימון אחזקתו במוסד רפואי
• קבלת דמי לידה – אישור מביטוח לאומי
• תעודת עולה חדש או תושב חוזר
• מסמכים המעידים על הכנסות אחרות 
• כל מסמך אחר שלדעתך יש לו חשיבות להחזר המס

ככל שתמציאו יותר פרטים ואישורים נוכל למקסם את גובה ההחזר המגיע לכם מרשויות המס.

איסוף הנתונים הינו מרכיב חשוב ועיקרי ותלוי בעיקר בך, חשוב לציין כי בשלב זה שיתוף פעולה מלא מצידך יאפשר לזרז את התהליך.

אישורים אלה ניתן להעביר אלינו באמצעות הדואר, הדואר האלקטרוני או באמצעות הפקס בהתאם לפרטים המופיעים בדף הבית.

בתום העברת הנתונים, רואה החשבון מטעמנו יערוך את טפסי הבקשה להחזר המס ויגישם לפקיד השומה הקרוב למקום מגורייך.

משך הזמן: עד שבועיים

CPAsiteאתרים לרואי חשבון